Privacyverklaring

VZW ArtMuze

(Versie 25-5-2018)


VZW ArtMuze hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als VZW ArtMuze zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een Data Protection Officer, DPO, is aangesteld.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

ArtMuze VZW
Pontweg 9
9310 Herdersem
artmuzeproject@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ArtMuze VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Voor het versturen van deze nieuwsbrieven, het beheer van de mailinglists en de toestemming (consent) maken wij gebruik van een derde partij waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

ArtMuze VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Concreet: zodra iemand aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen zullen geen mails meer gestuurd worden en zullen alle gegevens van deze persoon ten laatste 10 maand later ook effectief verwijderd zijn.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
U kan met ons contact opnemen via hogervermelde contactgegevens.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

ArtMuze VZW kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of nieuwsbrief.